Onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.
Elke betwisting moet binnen de 5 werkdagen na de verzending van de factuur volgens factuurdatum per aangetekend schrijven worden kenbaar gemaakt. Elke klacht na verloop van deze termijn is ongegrond.
Bij niet-betaling op de voornoemde vervaldag, geeft onze factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling noch aanmaning recht op een verwijlintrest van 1,5% per maand tot op de datum van volledige vereffening.
Indien een vervallen factuur onbetaald blijft, zonder behoorlijke rechtvaardiging binnen een termijn van 15 dagen die volgt op de toezending van een ingebrekestelling, zal ons, voor de administratieve kosten, veroorzaakt door wanbetaling, een forfaitaire en onherleidbare vergoeding verschuldigd zijn die 15% beloopt van het bedrag dat onbetaald bleef na het verstrijken van voornoemde termijn zulks met een minimum van 25 euro. De onderhavige clausule doet geen afbreuk aan de verplichting de hierboven voorziene verwijlintresten te betalen.
Enkel de rechtsmachten te Brugge zijn bevoegd.
Back to Top